Denna Hållbarhetsredovisning är inspirerad av GRI-SRS. I Indexet finns de relevanta delar Halmstad Energi och Miljö använt.

Halmstad Energi och Miljö AB publicerar en hållbarhetsredovisning som ett sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet drivs och utvecklas på HEM.  Detta är HEM:s första hållbarhetsredovisning. Redovisningen beskriver HEM:s arbete med hållbarhetsfrågor för verksamhetsåret 2017. Redovisningen följer GRI:s riktlinjer GRI-SRS, men är ej granskad av bolagets externa revisorer KPMG. Eventuella frågor angående redovisningen eller HEM:s hållbarhetsarbete hänvisas till HEM:s hållbarhetsstrateg, med kontaktuppgift under punkt 102-53.
 
HEM bedriver tio tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Dessa verksamheter är ett avfallskraftvärmeverk, tre produktionsanläggningar för fjärrvärme, en produktionsanläggning för fjärrkyla, två anläggningar för avfallsbehandling, en anläggning för deponi samt två återvinnings-centraler. Inom koncernen bedrivs även två anmälningspliktiga verksamheter (ÅVC Oskarström och ÅVC Getinge). Verksamheterna påverkar miljön främst genom utsläpp till luft och vatten. De kan även ge upphov till buller och lukt. De tillståndspliktiga verksamheterna följs bland annat upp i årliga miljörapporter. 

Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001 och OHSAS 18001.