Hållbarhetsredovisning 2017

En bild av hur vi varje dag arbetar för en bättre framtid

Det ska vara enkelt att ha elbil i Halmstad

Det ska vara enkelt att ha elbil i Halmstad

Vi laddar för elbilstider!

Strax före semestern 2016 meddelade Naturvårdsverket att HEM tilldelats KLIV-bidrag (Klimatklivet) på nästan en miljon kronor för att uppföra 80 stycken nya uttag för laddning av elbilar i Halmstad. I samarbete med Halmstads kommun har en lista på lämpliga uppställningsplatser för nya stationer tagits fram, varav cirka hälften är publika och hälften till för förvaltningar, kontor och bolag.
Läs mer

I Halmstad sorterar vi ut matavfallet i Gröna påsar.

I Halmstad sorterar vi ut matavfallet i Gröna påsar.

Vi sorterar äntligen grönt

Utsortering av matavfall är en enorm miljövinst. Genom att ta tillvara på den energi och de värdefulla näringsämnen som finns i maten skapar vi ett slutet kretslopp. I Halmstad vill vi dessutom göra det så enkelt som möjligt för våra invånare. Sommaren 2017 invigde vi därför vår optiska sorteringsanläggning vilket är ett system för att separera matavfallet från det övriga hushållsavfallet.

Meningsfull fritid

Varje år sponsrar HEM ett antal olika föreningar, förbund eller initiativ som riktar sig mot barn och unga. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter allt som skapar en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar. Viktigt för oss är att det vi sponsrar finns lokalt, där vi själva är och verkar.

Lärande vänskap

Som en del av Halmstad vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. När den stora flyktingvågen kom till Sverige 2015 frågade vi oss hur vi skulle kunna bidra för att underlätta för de nyanlända och få dem delaktiga i samhället. En stor och viktig del för integration är språket. Tillsammans med Röda Korset erbjuder vi därför all personal möjligheten att bli språkvänner på arbetstid.

Vi är stolta!

På HEM anser vi att alla människor är lika mycket värda. Därför arbetar vi för att både anställda och kunder ska kunna känna sig trygga, oavsett ursprung, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller annan avvikelse från den så kallade "normen". I vårt engagemang i Halmstads Pride tar vi aktivt ställning för lika villkor för alla Halmstadbor.

Samarbeten som utvecklar

Vi vill bidra till utvecklingen av näringslivet i Halmstad och till att göra kommunen mer attraktiv. Det gör vi bland annat genom att prioritera lokala leverantörer om det är möjligt. Genom samarbeten med lokala organisationer och myndigheter bidrar vi också till att stärka näringslivet i kommunen. Vi samarbetar till exempel med Högskolan i Halmstad genom att stötta enskilda professurer, examensarbeten och genom gemensamma projekt. Med kommunen, övriga kommunala bolag och flera aktörer i Halmstads näringsliv. Dessutom engagerar vi oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling såsom Energi och Miljöcentrum i Halland, Avfall Sverige, Energiföretagen i Sverige med flera.

 

För ett renare Halmstad

Skräp och nedskräpning är ett samhällsproblem som skadar miljön och invånarnas känsla av trygghet och trivsel samt leder till en ond cirkel av ytterligare nedskräpning.

För att uppmärksamma kommunens invånare på vikten av att hålla rent arrangerar HEM sedan flera år skräpplockardagar. Så också under 2017 då man tillsammans med Naturskolan i Halmstad engagerade skolbarn i
”Vi Håller Rent ”, ett arrangemang under Håll Sverige Rent. Arrangemanget är landets största skräpplockaraktivitet och engagerar varje år hundratusentals skolbarn, föreningar och privatpersoner.

I år uppmanades 6 104 Halmstadelever att gå ut och samla skräp. 150 av skolbarnen anslöt sig till avslutningseventet på Växtvärket där alla efter städningen umgicks och grillade korv. 

Vi är HEM, ditt HEM!